ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านสวาสดิ์
14 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 40,000 154,200
2
 บ้านดงดิบ
140 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
3
 บ้านลาดวารี
91 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 40,000 154,200
4
 บ้านเวินบึก
72 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
5
 บ้านบากชุม
104 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 11,200 17,200
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
6
 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
197 2
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
8 ตัว 5,600 10,400 12,500 28,500
 - ทำนา
10 ไร่ 13,000 13,000 6,000 32,000
7
 บ้านงิ้ว
59 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
8
 บ้านโนน
68 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 20,000 20,000
9
 บ้านภูหล่น
186 2
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
8 ตัว 5,600 10,400 12,500 28,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
10
 บ้านกุดเรือคำ
1 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 0 7,000 0 7,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 0 5,000 0 5,000
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
11
 นิคมสร้างตนเอง 6
70 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,000 21,000
12
 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
362 3
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
20,000 ตัว 20,000 60,000 0 80,000
 - เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง
300 ตัว 13,500 13,500 0 27,000
13
 บ้านสำโรง
496 3
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
300 ตัว 4,500 10,500 12,500 27,500
14
 บ้านนาแค
60 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น)
200 ต้น 6,000 0 0 6,000
15
 บ้านโป่ง...ยุบแล้ว
13 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
16
 บ้านนาเจริญ
457 3
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
3,000 ก้อน 30,000 0 0 30,000
17
 บ้านหนองเชือก
233 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
3,000 ตัว 6,000 21,000 0 27,000
18
 บ้านตามุย
66 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
19
 ชุมชนบ้านระเว
505 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 10,000 4,000 18,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
2,000 ตัว 2,000 4,000 10,000 16,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
15 แปลง 0 0 18,000 18,000
20
 บ้านแหลมทอง
97 1
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
3 ตัว 24,000 9,000 14,000 47,000
21
 บ้านหนองไผ่
88 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
22
 บ้านดงบาก
53 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
23
 ออป.17...ยุบแล้ว
174 2
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน)
500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
24
 บ้านม่วงโคน
129 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 6,500 12,500
25
 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
112 1
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
26
 บ้านเอือดใหญ่
173 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 41,800 196,500
27
 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
78 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 12,500 23,500 12,800 48,800
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
5 ตัว 3,500 6,500 12,500 22,500
28
 บ้านหนองสองห้องดอนตูม
154 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
50 ตัว 750 1,750 12,500 15,000
29
 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
350 3
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
2,000 ตัว 10,000 20,000 14,000 44,000
30
 บ้านนกเต็น
363 3
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 6,000 10,000 20,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
31
 นิคมสร้างตนเอง 3
72 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 40,000 154,200
32
 บ้านสะพือท่าค้อ
127 2
33
 บ้านหนองเม็ก
442 3
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
34
 บ้านภูมะหรี่
107 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 17,000 25,500 0 42,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
35
 บ้านชาด
221 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
36
 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
317 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 31,000 50,000 12,500 93,500
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
37
 บ้านกุ่ม
228 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
38
 บ้านวังพอก
75 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 5,000 24,000 20,000 49,000
39
 บ้านโนนข่าโนนยาง
166 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 15,000 50,000 40,000 105,000
40
 บ้านนาโป่งโพน
85 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 18,360 18,360
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
5 ตัว 3,500 6,500 12,500 22,500
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
100 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
41
 บ้านห้วยสะคาม
61 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 10,000 30,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
42
 บ้านฝางคำสามัคคี
74 1
 - ปลาสวาย
800 ตัว 3,200 22,400 5,000 30,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
43
 บ้านสร้างถ่อ
53 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
44
 บ้านพลาญชัย
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ปลาสวาย
1,000 ตัว 5,000 39,000 48,000 92,000
       
รวม       1,165,650 1,050,950 1,184,660 3,401,260 3,401,260 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net