ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดสุวรรณ
354 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
2
 วัดเจริญบุญ
199 2
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 6,000 15,000
3
 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
220 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 6,000 15,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
       
รวม       69,000 14,000 86,400 169,400 169,400 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net