ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 ปอแดงวิทยา
220 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 6,000 26,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 5,600 8,600
2
 บ้านโคกศรี
101 1
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
15 แปลง 15,000 0 0 15,000
3
 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
217 2
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
250 ตัว 37,500 8,750 10,000 56,250
4
 ห้วยยางดงวิทยา
157 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,000 18,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,800 ตัว 3,600 7,000 6,400 17,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
5
 หนองกุงไทยวิทยาคม
157 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,000 18,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,800 ตัว 3,600 7,000 6,400 17,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
6
 บ้านทรายทองวิทยาคม
132 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 15,000 19,000 0 34,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,800 ตัว 3,600 8,900 0 12,500
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 3,000 10,800 0 13,800
7
 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
47 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 8,000 7,000 17,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 5,000 2,000 3,000 10,000
8
 พิมูลวิทยา
21 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 8,000 0 13,000
9
 เนินลาดวิทยา
46 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 12,000 18,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
10
 บ้านหาดทรายมูล
93 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
40 ตัว 6,000 4,000 5,000 15,000
 - เลี้ยงสุกรขุน
3 ตัว 4,200 12,000 0 16,200
11
 นาค้อวิทยาคม
188 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
1 ไร่ 5,000 5,000 0 10,000
12
 ฮ่องฮีวิทยา
171 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,800 ก้อน 18,000 0 12,000 30,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
13
 บ้านหนองบัว
132 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
14
 หนองแวงม่วง
60 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
15
 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
101 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
16
 สะอาดนาดีศิลาวิทย์
111 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
       
รวม       327,400 302,550 258,200 888,150 888,150 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net