ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านแกแม
162 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ปลูกผักทั่วไป
0 แปลง 10,000 0 0 10,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,800 29,000
2
 บ้านบือนังกือเปาะ
144 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,800 21,800
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ปลูกผักทั่วไป
0 แปลง 10,000 0 0 10,000
3
 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
63 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 3,000 9,000
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
3 ไร่ 15,000 0 0 15,000
4
 บ้านลูโบ๊ะดีแย
108 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,200 ก้อน 12,000 0 12,800 24,800
5
 บ้านบาโงสะโต
99 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,800 21,800
6
 บ้านตราแด๊ะ
146 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,200 ก้อน 12,000 0 12,800 24,800
7
 บ้านปาเซ
80 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,800 21,800
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 5,000 0 0 5,000
8
 บ้านสะโล
179 2
 - เลี้ยงนกกระทา
500 ตัว 10,000 10,000 12,800 32,800
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 10,000 0 10,000 20,000
9
 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
454 3
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 2,000 10,000 0 12,000
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกกลัวย
50 ต้น 8,000 0 0 8,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
10
 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
378 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 12,000 0 16,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
100 ตัว 16,000 3,200 10,000 29,200
 - เลี้ยงแพะแม่พันธุ์
2 ตัว 2,800 2,000 0 4,800
11
 ผดุงมาตร
476 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 12,000 19,200 25,300 56,500
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 10,000 0 0 10,000
12
 บ้านกาหนั๊วะ
557 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
       
รวม       220,900 111,500 210,300 542,700 542,700 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net