ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหนองท่อม
187 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
2
 วัดควนสระบัว
150 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
3
 บ้านควนตม
52 1
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
800 ตัว 0 0 11,200 11,200
4
 บ้านบางตะเภา
518 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 22,000 40,000
5
 บ้านคลองงา
131 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
6
 วัดควนกอ
123 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
7
 บ้านปลายเส
169 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 20,000 38,000
8
 บ้านทะเลสองห้อง
36 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
9
 บ้านคลองกุย
22 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
10
 บ้านทุ่งกรวด
492 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 4,600 22,600
11
 ชุมชนบ้านสี่แยก
220 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 29,100 25,500 22,500 77,100
12
 วัดหลักช้าง
82 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
13
 บ้านเขาวง
69 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
14
 บ้านนาท่อม
133 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
15
 บ้านนาปราน
69 1
 - ยางพารา(ต้น)
800 ต้น 38,000 0 0 38,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 7,000 12,000 20,500
16
 จุฬาภรณ์พิชญาคาร
431 3
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 10,000 0 14,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 15,000 51,000 0 66,000
 - ปลูกผักทั่วไป
22 แปลง 2,000 2,000 2,000 6,000
17
 บ้านคลองจัง
82 1
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง
1,000 ตัว 5,000 22,000 7,000 34,000
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 1,250 0 0 1,250
 - ปุ๋ยชีวภาพ
0 ชุด 1,460 0 0 1,460
18
 ราษฎร์ประชาอุทิศ
62 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 6,000 15,000
 - ปลูกผักทั่วไป
4 แปลง 5,000 0 0 5,000
19
 บ้านวังวัว
64 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
0 หลัง 4,440 0 18,360 22,800
20
 บ้านบางปรน
85 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 7,000 34,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
21
 บ้านบางรูป
97 1
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
500 ตัว 1,000 3,500 5,000 9,500
 - ปลาบึก 1 ไร่ (2,400 ตร.ม.) 1,200 ตัว/ไร่
130 ตัว 22,100 3,900 5,200 31,200
22
 บ้านบ่อมอง
175 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,800 30,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
23
 วัดเกาะสระ
102 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปาล์ม(ต้น)
184 ต้น 11,040 0 10,000 21,040
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
0 หลัง 4,000 0 12,000 16,000
24
 วัดธรรมเผด็จ
193 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 6,000 24,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
25
 วัดศิลาราย
99 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 2,000 0 4,000
 - ปลูกผักทั่วไป
6 แปลง 5,000 2,000 0 7,000
26
 วัดเขาโร
248 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
0 หลัง 0 0 18,360 18,360
27
 วัดนางเอื้อย
77 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1,050 หลัง 0 0 18,360 18,360
28
 บ้านพูน
124 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปาล์ม(ต้น)
100 ต้น 20,000 0 0 20,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
300 ก้อน 3,000 0 0 3,000
29
 วัดไม้เรียง
189 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลูกพืชไร้ดิน
0 ชุด 0 0 5,000 5,000
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
0 รายการ 6,000 0 0 6,000
30
 วัดหน้าเขา
611 3
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
4,500 ตัว 9,000 8,800 0 17,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 36,720 36,720
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 10,000 0 0 10,000
31
 บ้านบ่อปลา
134 2
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
10 ตัว 7,000 13,000 10,000 30,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 2,000 20,000
 - ปาล์ม(ต้น)
130 ต้น 0 2,000 13,000 15,000
32
 ชุมชนบ้านหน้าเขา
77 1
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
800 ตัว 0 21,600 0 21,600
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 8,900 200 5,000 14,100
33
 บ้านวังหิน
170 2
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง
1,600 ตัว 8,000 35,200 10,000 53,200
 - ปลูกมะละกอ
100 ต้น 0 1,000 1,600 2,600
34
 บ้านคลองเสาเหนือ
514 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 58,200 51,000 45,000 154,200
35
 บ้านนิคมวังหิน
144 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 11,200 38,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
400 ก้อน 3,200 0 3,000 6,200
36
 วัดวังหีบ
134 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงปลา
1,000 ตัว 2,000 7,000 2,000 11,000
37
 ราชประชานุเคราะห์ 6
429 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,400 ตัว 2,800 9,800 0 12,600
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 18,360 18,360
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,500 ก้อน 15,000 0 12,800 27,800
38
 บ้านหนองยาง
98 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,000 18,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,500 3,500 3,400 8,400
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
0 หลัง 1,000 1,500 17,000 19,500
39
 วัดควน
96 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
40
 บ้านนาเกิดผล
66 1
 - ปลูกผักปลอดสาร
1 หลัง 10,000 0 18,360 28,360
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 1,200 0 0 1,200
41
 วัดคงคาเจริญ
132 2
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
0 แปลง 15,000 5,000 0 20,000
42
 บ้านกันละ
36 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
43
 บ้านนา
251 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 16,000 0 9,000 25,000
 - ปลูกผักทั่วไป
100 แปลง 10,000 0 0 10,000
44
 สังวาลย์วิท 7
702 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 700 0 12,800 13,500
45
 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
58 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
46
 บ้านห้วยปริก
179 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
47
 บ้านวังยาว
117 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
48
 บ้านห้วยทรายขาว
141 2
 - โรงเพาะเห็ด
1 หลัง 10,000 0 20,000 30,000
49
 วัดประดิษฐาราม
375 3
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 840 2,400 18,360 21,600
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
8,000 ตัว 16,000 5,400 3,600 25,000
       
รวม       804,710 689,700 825,780 2,320,190 2,320,190 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net