ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหนองแต้
72 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 500 0 5,500 6,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 10,000 19,000
2
 ชุมชนบ้านหัน
97 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 3,500 12,000 16,500
3
 บ้านโนนทอง
88 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 15,000 0 20,000 35,000
4
 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
156 2
5
 บ้านสารจอด
155 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
6
 โคกม่วงศึกษา
42 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
30 ตัว 13,500 15,000 20,000 48,500
7
 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
121 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
8
 บ้านสะเดาหนองไผ่
110 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 10,000 20,000
9
 บ้านท่าศาลา
94 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 11,400 20,400
10
 บ้านสวนอ้อย
75 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,800 21,800
11
 ม่วงราษฎร์สามัคคี
31 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 10,000 15,000 30,000
12
 บ้านกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)...ยุบแล้ว
5 1
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
1 ไร่ 9,000 0 2,000 11,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 5,000 12,000 18,000
13
 บ้านนาหัวแรด
68 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
30 ตัว 13,500 15,000 20,000 48,500
       
รวม       126,460 127,100 175,500 429,060 429,060 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net