ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
221 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 58,200 51,000 45,000 154,200
2
 วังก้านเหลือง
230 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 35,000 0 40,000
3
 บ้านปากน้ำ
37 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
4
 ชุมชนวัดสายดงยาง
141 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง
300 ตัว 10,000 3,500 1,500 15,000
5
 อนุบาลทับคล้อ
82 1
 - เลี้ยงปลา
2,000 ตัว 4,000 2,000 3,000 9,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
200 ก้อน 6,000 1,000 4,000 11,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 2,000 1,000 1,000 4,000
6
 วัดวังหว้า
158 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
0 หลัง 4,800 650 1,250 6,700
7
 บ้านมาบแฟบ...ยุบแล้ว
122 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
       
รวม       137,700 144,150 104,750 386,600 386,600 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net