ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 ศรีภิรมย์พิทยา
105 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 20,000 18,000 43,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
1 แปลง 9,000 1,000 0 10,000
2
 ประชาสามัคคี
72 1
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 16,000 0 24,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
3
 ผดุงวิทยา
133 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 10,000 10,000 0 20,000
4
 บ้านท่าหินลาด
59 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - ทำนา
1 ไร่ 1,000 1,000 0 2,000
 - เลี้ยงสุกรขุน
10 ตัว 10,000 3,000 0 13,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
5
 บ้านนาตอน
38 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
800 ตัว 7,000 23,000 8,400 38,400
6
 วัดบ่อภาค
188 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 10,000 0 0 10,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
7
 บ้านกกม่วง
39 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
6,000 ตัว 6,000 18,000 0 24,000
8
 วัดวังมะด่าน
162 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
9
 ศึกษากุลบุตร
89 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,500 ก้อน 15,000 0 12,800 27,800
 - เลี้ยงปลา
1,000 ตัว 5,000 7,000 8,000 20,000
10
 ราษฎร์สามัคคี
80 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 10,000 0 15,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,500 ก้อน 15,000 0 12,800 27,800
11
 บ้านลาดคื้อ
84 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
500 ตัว 5,000 10,000 0 15,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
12
 บ้านร่มเกล้า
458 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 58,200 51,000 45,000 154,200
13
 บ้านโคกใหญ่
128 2
 - พ่อแม่เป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 10,000 17,000
14
 บ้านแก่งคันนา
128 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
15
 บ้านนาแฝก
42 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
16
 วัดหนองมะคัง
202 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 58,200 51,000 45,000 154,200
17
 บ้านหนองลาน
61 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 11,640 13,810 18,360 43,810
18
 บ้านถ้ำพริก
136 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
 - พ่อแม่เป็ดเทศ
50 ตัว 10,000 2,000 0 12,000
 - เลี้ยงหมูหลุมพื้นเมือง
5 ตัว 6,000 12,000 10,000 28,000
19
 บ้านห้วยทรายเหนือ
187 2
 - เลี้ยงแพะ
5 ตัว 14,000 10,000 10,000 34,000
       
รวม       470,940 414,910 358,760 1,244,610 1,244,610 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net