ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดห้วงกระได
52 1
 - วางระบบท่อน้ำหยดโรงเพาะชำแปลงผักกันขอบด้วยอิฐบล็อค
1 หลัง 10,000 0 0 10,000
2
 วัดบึงบอน
103 1
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
3
 บ้านหล่ายขานาง
78 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 18,360 0 0 18,360
4
 บ้านใหม่เจริญธรรม
258 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
1 แปลง 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 58,200 51,000 45,000 154,200
5
 วัดคุยม่วง
57 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
4 แปลง 2,000 0 0 2,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
800 ตัว 1,600 5,600 0 7,200
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
6
 บ้านดงวิทยา
71 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
7
 วัดพรหมเกษร
160 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
1 แปลง 3,000 0 0 3,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,800 ตัว 3,600 12,600 0 16,200
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 18,360 18,360
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 22,500 25,000 18,360 65,860
8
 วัดแตน
88 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 18,360 18,360
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
500 ตัว 1,000 3,500 0 4,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 0 6,000
9
 บ้านหนองตะเคียน
51 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 18,360 18,360
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
500 ตัว 1,000 3,500 2,500 7,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
79 ก้อน 790 0 0 790
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 22,500 25,000 25,000 72,500
10
 วัดทุ่งชา
125 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
3 หลัง 0 0 55,080 55,080
11
 บ้านพันเสา
201 2
 - ลูกไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 5,000 16,500
12
 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
153 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 15,000 0 0 15,000
       
รวม       252,510 198,300 228,020 678,830 678,830 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net