ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านโซกเปือย
82 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
800 ตัว 4,000 17,600 2,800 24,400
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 8,000 0 0 8,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 10,000 5,000 5,000 20,000
2
 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
83 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
500 ตัว 2,500 11,000 11,200 24,700
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
3
 โรตารี่สวรรคโลก 1
94 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 22,500 25,500 0 48,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
0 หลัง 10,000 0 0 10,000
4
 ชุมชนบ้านคลองยาง
89 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
0 ต้น 5,850 0 11,250 17,100
 - ปลูกพืชผลไม้
0 งาน 0 16,100 0 16,100
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
2,000 ตัว 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
1 ไร่ 10,000 0 0 10,000
       
รวม       101,210 75,200 30,250 206,660 206,660 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net