ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านทุ่งฮ้าง
54 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,500 ตัว 5,000 17,500 0 22,500
2
 บ้านแม่พริก
65 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,200 ตัว 2,400 8,400 12,000 22,800
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
3
 ปลายนาวิทยา
60 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 7,000 0 0 7,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 0 6,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 7,800 0 0 7,800
 - ปุ๋ยหมัก
0 โรง 3,400 0 0 3,400
4
 บ้านสาแพะ
48 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
5
 บ้านหนองกอก
16 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 6,000 24,000
6
 บ้านทุ่งจี้
44 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
7
 อนุบาลวังเหนือ
434 3
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
10 แปลง 10,000 0 0 10,000
8
 ทุ่งคาวิทยา
129 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 4,000 0 12,800 16,800
9
 บ้านเลาสู
17 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,500 ตัว 5,000 17,500 0 22,500
10
 บ้านแม่เบิน
23 1
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
6 ตัว 4,200 7,800 10,000 22,000
11
 ร่องเคาะวิทยา
310 3
 - ปลาดุกในบ่อดิน
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
       
รวม       128,360 140,200 87,800 356,360 356,360 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net