ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 ห้วยขี้นกวิทยา
105 1
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
100 ตัว 1,000 19,000 0 20,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลูกผักบุ้ง
20 หลัง 10,000 0 10,000 20,000
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
2
 สันโป่งวิทยา
111 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
875 ตัว 1,750 4,200 4,050 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 4,000 5,000 10,000
 - ปลูกพืชสมุนไพร
1 แปลง 5,000 0 2,000 7,000
3
 บ้านแม่กัวะ
81 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
1 แปลง 1,000 0 0 1,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
3,000 ตัว 10,000 7,500 0 17,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ปุ๋ยหมัก(กระสอบ)
0 กระสอบ 3,500 0 0 3,500
4
 เสริมขวาวิทยา
177 2
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
35 แปลง 10,000 0 0 10,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
10,000 ตัว 2,000 7,000 11,000 20,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
2,000 ตัว 3,000 15,000 0 18,000
 - เลี้ยงจิ้งหรีด
0 ขัน 2,000 8,000 0 10,000
5
 บ้านอ้อวิทยา
160 2
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
8 ตัว 12,000 20,000 0 32,000
 - ไก่พื้นเมือง
300 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
       
รวม       132,950 141,200 57,050 331,200 331,200 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net