ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
169 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 1,000 0 18,000 19,000
2
 บ้านนาตากาง
84 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
3
 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
116 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
4
 บ้านกลางหนองดินดำ
93 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
5
 บ้านหนองแสง
88 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 1,000 0 18,000 19,000
 - ลูกไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
6
 บ้านดอนม่วย
46 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 1,000 10,000
7
 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
101 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
8
 บ้านท่าวารี
58 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 15,000 24,000
9
 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
63 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 24,000 3,000 35,000
10
 บ้านนาเลา
110 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 11,000 20,000
11
 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
117 1
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง
4,000 ตัว 4,000 12,000 21,600 37,600
12
 บ้านหนองหอยคัน
106 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
13
 บ้านโคกสีไค
90 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
14
 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
151 2
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
12,000 ตัว 12,000 36,000 0 48,000
15
 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
235 2
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
1 ไร่ 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงปลา
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
6 ตัว 9,600 10,400 0 20,000
16
 บ้านดอนเชียงยืน
128 2
17
 บ้านทุ่งปลากัด
141 2
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
1 ไร่ 4,500 0 0 4,500
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 2,000 15,500
18
 บ้านโคกศิลา
356 3
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
16,000 ตัว 3,200 11,200 0 14,400
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
16,000 ตัว 3,200 6,400 8,400 18,000
19
 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
151 2
20
 บ้านโนนทรายคำ
149 2
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
4 ตัว 16,000 10,000 10,000 36,000
21
 บ้านหนองแคนโคกสะอาด
99 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
22
 บ้านถ่อน ต.พันนา
50 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 20,000 0 30,000
23
 บ้านดงสว่าง
90 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 14,000 10,000 26,000
24
 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
153 2
 - ปลูกผักหวานในบ่อซีเมนต์
100 ท่อ 5,000 0 0 5,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
25
 บ้านห้วยเหล็กไฟ
196 2
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
26
 บ้านแกดำ
39 1
 - ทำนา
5 ไร่ 1,000 0 11,000 12,000
       
รวม       259,900 306,700 236,400 803,000 803,000 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net