ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านซำยาง
156 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 45,000 0 60,000
2
 บ้านหนองแดง
167 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
3
 บ้านซำจำปา
223 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
4
 บ้านโนนโพธิ์
44 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
5
 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
80 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 22,500 25,500 22,500 70,500
6
 บ้านนาสีนวน
121 2
 - ทำนา
2 ไร่ 24,100 14,000 0 38,100
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
1 ไร่ 8,000 8,000 12,000 28,000
7
 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
107 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
800 ตัว 1,600 3,200 0 4,800
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
180 ตัว 2,700 6,300 10,000 19,000
8
 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
146 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
9
 บ้านไคร่นุ่น
69 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 20,000 0 30,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
10 ตัว 15,000 25,000 2,500 42,500
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
15 แปลง 3,000 1,000 0 4,000
10
 บ้านค้อ
70 1
11
 บ้านโคกกลางวิทยา
73 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
800 ตัว 1,600 3,200 8,000 12,800
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
12
 บ้านหนองหว้าประชารัฐ
44 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,200 ตัว 12,000 16,200 0 28,200
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
200 ตัว 10,000 0 10,000 20,000
 - เลี้ยงสุกรขุน
7 ตัว 4,900 9,100 10,000 24,000
13
 บ้านหัวบึงสว่าง
70 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
8,000 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 18,000 18,000
 - เลี้ยงสุกรขุน
5 ตัว 3,500 6,500 12,000 22,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
180 ตัว 4,500 8,100 10,000 22,600
14
 บ้านวังสวาบ
109 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
15
 บ้านโคกนาฝาย
82 1
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
1 แปลง 9,000 3,000 3,000 15,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
600 ก้อน 6,000 0 9,000 15,000
16
 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
76 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
17
 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
206 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 27,000 51,000 24,000 102,000
       
รวม       365,500 415,400 309,800 1,090,700 1,090,700 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net