ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านเทา-นาบอน
374 3
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 45,000 0 5,000 50,000
2
 บ้านโคกคอน
205 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 22,500 25,500 25,000 73,000
3
 บ้านม่วง
137 2
 - เลี้ยงปลา
600 ตัว 600 0 4,400 5,000
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
20 ต้น 1,000 0 0 1,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 1,500 8,500 10,000 20,000
4
 บ้านตาดเสริม
31 1
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
3 ตัว 1,800 4,800 3,400 10,000
 - ไก่พื้นเมือง
40 ตัว 1,500 5,600 2,900 10,000
5
 บ้านวังยาง
44 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 22,500 25,500 25,000 73,000
6
 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
143 2
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 20,000 9,000 5,000 34,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
50 ตัว 10,000 12,000 10,000 32,000
7
 โพนศิลางามวิทยา
78 1
 - ทำนา
2 ไร่ 4,800 0 0 4,800
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 5,000 15,000
 - ไก่พื้นเมือง
10 ตัว 1,000 0 6,300 7,300
 - เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง
0 ตัว 6,000 2,000 2,000 10,000
8
 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
298 2
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง
1,800 ตัว 3,600 12,600 12,000 28,200
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,800 ตัว 3,600 7,200 2,500 13,300
9
 โพนสว่างป่าตองวิทยา
123 2
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 20,000 9,000 5,000 34,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
200 ตัว 5,000 9,000 10,000 24,000
10
 บ้านฟ้าประทาน
87 1
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 10,000 17,000
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 10,000 0 15,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
300 ก้อน 3,000 0 4,000 7,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
300 ตัว 600 1,200 3,360 5,160
 - ปลูกไผ่(ไร่)
1 ไร่ 6,000 0 0 6,000
11
 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
82 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 27,200 0 0 27,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 12,800 0 32,800
12
 ครุราษฎร์รังสรรค์
94 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 2,000 1,450 0 3,450
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
2,000 ตัว 6,000 8,000 2,500 16,500
13
 บ้านกองนาง
132 2
 - ยางพารา(ต้น)
800 ต้น 34,800 0 0 34,800
       
รวม       297,500 168,650 153,360 619,510 619,510 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net