ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2558
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 สว่างศิริพัฒนา...ยุบแล้ว
21 1
 - ปลูกผัก
21 ตารางเมตร 3,000 0 10,500 13,500
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 3,500 12,000 16,500
2
  บ้านสะอาด
213 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 10,000 30,000
3
 ดอนหันประชารัฐศึกษา
73 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 3,000 12,000 16,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 12,800 17,800
4
 หนองไผ่มอดินแดง
98 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 35,700 25,500 25,000 86,200
5
  ชุมชนบ้านพระยืน
188 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
6
  ห้วยหว้าวิทยาคม
185 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
10,500 ตัว 2,100 7,350 18,000 27,450
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
7
 บ้านป่าหวาย
76 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
500 ตัว 2,500 11,000 5,600 19,100
 - ปลาดุกในบ่อดิน
800 ตัว 1,600 5,600 0 7,200
 - ทำนา
2 ไร่ 1,600 2,400 800 4,800
8
 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
101 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 0 7,000
 - ไก่พื้นเมือง
101 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
9
  บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
299 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,050 ตัว 2,100 7,350 12,000 21,450
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 18,360 0 0 18,360
10
 บ้านหนองหัววัว
41 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ไก่พื้นเมือง
30 ตัว 6,000 900 5,000 11,900
11
  โคกงามวิทยาคาร
246 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 6,360 0 12,000 18,360
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,050 ตัว 2,100 7,350 12,000 21,450
 - ทำนา
2 ไร่ 4,800 0 0 4,800
12
 บ้านตอกแป้น
33 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - ไก่พื้นเมือง
30 ตัว 6,000 900 5,000 11,900
13
 หินฮาวคุรุประชาสรรค์
74 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 12,800 17,800
14
  บ้านกระเดื่อง
50 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
0 ไร่ 2,000 0 3,000 5,000
15
 บ้านหนองบัวน้อย
62 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
800 ตัว 1,600 5,600 12,000 19,200
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 6,000 0 0 6,000
16
 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
119 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
500 ตัว 2,500 11,000 5,600 19,100
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 10,000 20,000
17
  บ้านดอนยาง
81 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 12,800 17,800
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
800 ตัว 1,600 3,200 0 4,800
       
รวม       240,160 136,950 244,900 622,010 622,010 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net