รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 18568 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.85
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 8402 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.15
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 19760 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.27
 เทศบาล  จำนวน 7210 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.73
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 19658 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.89
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 1167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.33
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 6145 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.78
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 19888 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.74
 ไม่ครบ  จำนวน 7082 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.26
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 6180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   22.91
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 15641 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   57.99
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.16
 อื่น ๆ  จำนวน 5107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   18.94
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 7990 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.63
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 18980 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.37
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 1639 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.08
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.88
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 12365 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.85
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 3829 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน