รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 23099 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.65
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 3855 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 19762 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.27
 เทศบาล  จำนวน 7208 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.73
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 21888 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.16
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 2038 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.56
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 3044 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.29
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 23446 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.93
 ไม่ครบ  จำนวน 3524 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.07
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 6226 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.08
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 17874 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   66.27
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.14
 อื่น ๆ  จำนวน 2831 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   10.50
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 10758 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.89
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 16212 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.11
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 1707 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.33
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9593 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.57
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 11356 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.11
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 4012 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน