รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.78
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.22
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.26
 เทศบาล  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.74
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 150 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.72
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.75
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.53
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.13
 ไม่ครบ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.87
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   27.49
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   63.16
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.36
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.88
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.12
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.68
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.43
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.20
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.70
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
171