รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.01
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.99
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 191 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.41
 เทศบาล  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.03
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.91
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.41
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.11
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   93.45
 ไม่ครบ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.99
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.17
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 200 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.34
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.93
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.61
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.83
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.04
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.33
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.08
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.55
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
229