รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.83
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.65
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 146 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.25
 เทศบาล  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.75
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 182 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.30
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.65
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.06
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   93.12
 ไม่ครบ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.94
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   91.53
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.53
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.08
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.92
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.82
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.22
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.85
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.05
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
189