รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.11
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.89
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.44
 เทศบาล  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.56
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 205 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.11
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.11
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.78
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 217 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.44
 ไม่ครบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.56
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   26.22
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   71.56
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.22
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.56
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  60.44
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.78
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.67
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.00
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.44
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
225