รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.82
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.07
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.16
 เทศบาล  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.84
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.75
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.18
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.07
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   75.14
 ไม่ครบ  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   24.86
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.41
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   53.04
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   21.55
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.12
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.63
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.78
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.94
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.78
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
181