รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.99
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.01
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.24
 เทศบาล  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.76
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.58
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.20
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.22
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   18.88
 ไม่ครบ  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   81.12
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.09
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   32.17
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.70
 อื่น ๆ  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   58.04
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.27
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.73
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.80
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.08
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.86
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.27
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
143