รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.23
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.77
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.37
 เทศบาล  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.05
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.34
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.61
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   79.39
 ไม่ครบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   20.61
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   31.30
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.20
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   14.50
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.37
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.11
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.59
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.09
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.21
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
131