รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.74
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.26
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.34
 เทศบาล  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.66
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.78
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.61
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.61
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   89.26
 ไม่ครบ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   10.74
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   33.88
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   57.02
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.83
 อื่น ๆ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   8.26
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.02
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.98
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.05
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.84
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.02
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.09
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
121