รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.00
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.00
 เทศบาล  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.00
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.00
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   78.00
 ไม่ครบ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   22.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   29.00
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.00
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.00
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.00
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.00
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.00
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
100