รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 149 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.75
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.25
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.69
 เทศบาล  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.31
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 148 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.10
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.60
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.30
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.21
 ไม่ครบ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.79
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   18.83
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   78.57
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 73 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.40
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.79
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.71
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.70
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.79
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
154