รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.14
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.86
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.71
 เทศบาล  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.29
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.57
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.00
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.43
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 129 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.14
 ไม่ครบ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.86
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   11.43
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   86.43
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.14
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.00
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.00
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.29
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.86
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.86
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
140