รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.02
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.98
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 160 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.11
 เทศบาล  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.89
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.06
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.79
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.15
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   53.72
 ไม่ครบ  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   46.28
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   22.34
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   45.74
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   31.91
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.62
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.38
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.72
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.34
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.38
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.55
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
188