รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.15
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.85
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 199 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.95
 เทศบาล  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.05
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.47
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.20
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 124 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.33
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   45.04
 ไม่ครบ  จำนวน 144 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   54.96
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.56
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   46.18
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 95 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   36.26
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 75 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.63
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 187 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.37
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.54
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.92
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.56
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.98
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
262