รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.53
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.47
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.92
 เทศบาล  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.08
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 131 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.74
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.59
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 84 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.67
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 130 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   58.30
 ไม่ครบ  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   41.70
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   20.18
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   52.02
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   27.80
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.73
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 179 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.27
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.17
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.77
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.46
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.59
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
223