รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.64
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.36
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.99
 เทศบาล  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.01
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.93
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.47
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   23.46
 ไม่ครบ  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   76.54
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.41
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   28.40
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.26
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.74
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.70
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.16
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.51
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
81