รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.82
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 101 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.18
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.07
 เทศบาล  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.93
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.32
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.93
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.75
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   24.11
 ไม่ครบ  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   75.89
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.82
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   32.14
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   58.04
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.54
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.46
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.57
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.86
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  59.82
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.75
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
112