รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 142 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.89
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.11
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.56
 เทศบาล  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.44
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 146 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.11
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.00
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.89
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 151 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   83.89
 ไม่ครบ  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   16.11
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   15.00
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 134 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   74.44
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.56
 อื่น ๆ  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   10.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.89
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 137 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.11
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.00
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.78
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.22
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
180