รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.29
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.71
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.34
 เทศบาล  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.66
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.17
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.88
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.95
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.61
 ไม่ครบ  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   74.39
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   9.76
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   31.71
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   58.54
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.05
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.95
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.10
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.49
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  51.22
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
82