รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 179 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.24
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.76
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.95
 เทศบาล  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.05
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 193 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.90
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.10
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.14
 ไม่ครบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.86
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   13.33
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   79.52
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.14
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.67
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 133 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.33
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.57
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.52
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.57
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.33
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
210