รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.70
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 126 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.30
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.91
 เทศบาล  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.09
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.88
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.94
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.36
 ไม่ครบ  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   74.64
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.39
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   31.88
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   50.72
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.71
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.29
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.68
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 57 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.30
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.84
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
138