รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 100 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.00
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 117 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.60
 เทศบาล  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.40
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.20
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.80
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   92.80
 ไม่ครบ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   34.40
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   59.20
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.80
 อื่น ๆ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   5.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.00
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.20
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.40
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 81 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  64.80
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
125