รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 113 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.40
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.20
 เทศบาล  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.80
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 116 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.80
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.20
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 118 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   94.40
 ไม่ครบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   5.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   15.20
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   81.60
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.80
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.40
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.40
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.60
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.00
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.20
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
125