รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.81
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.19
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.28
 เทศบาล  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  28.72
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.55
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.38
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.06
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   97.87
 ไม่ครบ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.13
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   24.47
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.34
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.06
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.13
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 26 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.66
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.34
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.26
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.47
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 58 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.70
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.57
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
94