รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.41
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 71 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.59
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.10
 เทศบาล  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.90
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.61
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.39
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   18.29
 ไม่ครบ  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   81.71
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.10
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   34.15
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   59.76
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.29
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.71
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.66
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.02
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.68
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
82