รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 243 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.29
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.71
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 127 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.80
 เทศบาล  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.20
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 250 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.04
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.57
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.39
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 240 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   94.12
 ไม่ครบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   5.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   21.18
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 192 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   75.29
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.78
 อื่น ๆ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.75
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.20
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.80
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.84
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.92
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.39
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.84
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
255