รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 319 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.37
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 243 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.41
 เทศบาล  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.59
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 285 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.10
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.48
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.42
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 319 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.37
 ไม่ครบ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   32.63
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 214 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.65
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.30
 อื่น ๆ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   2.42
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.25
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 211 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.75
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.67
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 144 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.50
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.84
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.99
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
331