รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 223 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.96
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.04
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 143 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.17
 เทศบาล  จำนวน 87 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.83
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 206 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.57
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.13
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.30
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 223 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.96
 ไม่ครบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.04
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 72 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   31.30
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   66.52
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.87
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.30
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.35
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  55.65
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.00
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  44.35
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 91 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.57
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
230