รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 153 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.06
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.94
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.78
 เทศบาล  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.22
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  71.94
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.76
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  15.31
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   80.10
 ไม่ครบ  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   19.90
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   25.51
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 120 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   61.22
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.51
 อื่น ๆ  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.76
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.61
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 136 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  69.39
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.61
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 70 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.71
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.88
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.80
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
196