รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 249 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.65
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.35
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 157 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.57
 เทศบาล  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.43
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 240 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.12
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.49
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.39
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 251 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   98.43
 ไม่ครบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.57
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   41.18
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 147 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   57.65
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   1.18
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.02
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 181 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  70.98
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.71
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.82
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 125 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  49.02
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.45
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
255