รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.40
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 92 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 121 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.07
 เทศบาล  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.93
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 85 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  54.14
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.18
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.68
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   50.32
 ไม่ครบ  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   49.68
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   13.38
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 83 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   52.87
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.64
 อื่น ๆ  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   33.12
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.12
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.88
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.55
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.39
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.13
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.92
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
157