รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 189 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.10
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.90
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.83
 เทศบาล  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.17
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 192 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.58
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.96
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.46
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 196 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   96.55
 ไม่ครบ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   3.45
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   26.11
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 147 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   72.41
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.49
 อื่น ๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.99
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 63 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.03
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 140 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.97
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.37
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.29
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.41
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.93
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
203