รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.50
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.50
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.40
 เทศบาล  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.60
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.38
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.83
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.80
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 90 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   87.38
 ไม่ครบ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   12.62
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   40.78
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   51.46
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.97
 อื่น ๆ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   6.80
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 24 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.30
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 79 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.70
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.88
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 38 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.89
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.63
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.59
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
103