รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

1. โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.37
 ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  จำนวน 141 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.63
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.  จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.85
 เทศบาล  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.15
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.30
 พาสเจอร์ไรส์  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.09
 ไม่ได้รับนม  จำนวน 106 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.61
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  จำนวน 65 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   35.33
 ไม่ครบ  จำนวน 119 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   64.67
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน  จำนวน 29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   15.76
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน  จำนวน 74 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   40.22
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.54
 อื่น ๆ  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   43.48
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.00
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 138 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.00
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.80
 โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน  จำนวน 89 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  48.37
 โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน  จำนวน 76 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.30
 วิธีอื่น ๆ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.52
 ไม่ได้ตอบ  จำนวน 0 โรงเรียน    


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
184